Aktualizace informací o klinické studii fáze III DARE-19 s přípravkem Forxiga v léčbě pacientů s COVID-19

Společnost AstraZeneca a Saint Luke's Mid America Heart Institute dnes oznámily velmi důležité výsledky primární analýzy z klinické studie fáze III DARE-19, která hodnotí potenciál dapagliflozinu (Forxiga) v léčbě pacientů hospitalizovaných s onemocněním COVID-19, u nichž hrozí vznik závažných komplikací.

Studie nedosáhla statistické významnosti v primárním cílovém ukazateli prevence, který hodnotí funkční poruchy orgánů a celkovou úmrtnost, ani v primárním cílovém ukazateli zotavení, který hodnotí změnu klinického stavu (od doby časného zotavení do smrti), hodnocených po 30 dnech léčby a sledování.

DARE-19 byla první studie fáze III, která hodnotí bezpečnost a účinnost inhibitoru sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) u pacientů hospitalizovaných s COVID-19, kteří mají též rizikové faktory pro rozvoj závažných komplikací, včetně hypertenze, diabetu typu 2, aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, srdečního selhání nebo chronického onemocnění ledvin ve stadiu 3–4.1,2 Kardiální, renální a metabolické komorbidity jsou spojeny se špatnými výsledky a úmrtím u pacientů hospitalizovaných s COVID-19.3,4

Michail N. Kosiborod, M.D., kardiolog ze Saint Luke's Mid America Heart Institute, viceprezident pro výzkum v Saint Luke's Health System a hlavní řešitel ve studii DARE-19, řekl: „Studie DARE-19 přinesla důležité údaje o možných přínosech a rizicích použití inhibitorů SGLT2 v léčbě hospitalizovaných pacientů s COVID-19. I když studie nedosáhla statistické významnosti, zjištění jsou velmi zajímavá a cenná a budou sloužit jako informace pro budoucí klinický výzkum. Důležité je i to, že se ukázalo, že příznivý bezpečnostní profil dapagliflozinu byl shodný i ve studii DARE-19."

Mene Pangalos, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj biofarmaceutik, řekl: „Před studií DARE-19 bylo k dispozici jen málo údajů o použití inhibitorů SGLT2 u hospitalizovaných pacientů s COVID-19. Nyní jsme pomohli tuto mezeru ve znalostech zaplnit. Těšíme se na údaje o účinnosti a bezpečnosti, které budou předloženy v nejbližších týdnech."

Profil bezpečnosti a snášenlivosti přípravku Forxiga ve studii DARE-19 se shodoval s již dobře zavedeným bezpečnostním profilem tohoto přípravku.

Úplné výsledky studie DARE-19 budou představeny na výroční konferenci Americké kardiologické společnosti (ACC) v květnu 2021.

Studie DARE-19

DARE-19 byla zkoušejícími sponzorovaná, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie fáze III, ve které byla hodnocena účinnost a bezpečnost přípravku Forxiga, přidaného ke standardní léčebné péči u 1250 dospělých pacientů, kteří byli v době zařazení do stude hospitalizováni s COVID-19. Pacienti zařazení do studie DARE-19 měli v anamnéze též komorbidity typu hypertenze, diabetu typu 2, aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, srdečního selhání nebo chronického onemocnění ledvin ve stadiu 3–4. Pacienti byli randomizováni na 30 dnů trvající léčbu přípravkem Forxiga nebo placebem.1,2

Forxiga

Forxiga (dapagliflozin) je prvním perorálním inhibitorem SGLT2 ve své třídě. Tak jak soustavně přibývá vědeckých poznatků o propojení mezi srdcem, ledvinami a slinivkou břišní, výzkum u přípravku Forxiga pokročil od zkoumání jeho kardiálních a renálních účinků k možnostem jeho využití v prevenci a ochraně orgánů. Poškození jednoho z těchto orgánů může způsobit selhání ostatních orgánů – což celosvětově přispívá k hlavním příčinám úmrtí, jakými jsou diabetes typu 2, srdeční selhání a chronické onemocnění ledvin.

Již téměř deset let je přípravek Forxiga účinnou monoterapií a součástí kombinované terapie směřující společně s dietou a cvičením ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů s diabetem typu 2.

Na základě přelomové studie fáze III, DECLARE-TIMI-585 byl přípravek Forxiga schválen pro léčbu u dospělých pacientů s diabetem typu 2 v kombinaci se standardní léčebnou péčí, s cílem snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulárního úmrtí. Přípravek Forxiga je také prvním inhibitorem SGLT2 schváleným pro léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) u dospělých s diabetem typu 2 i bez něj.

V srpnu 2020 výsledky studie fáze III DAPA-CKD ukázaly, že přípravek Forxiga ve srovnání s placebem dosáhl dosud nevídaného snížení kompozitního ukazatele rizika selhání ledvin a kardiovaskulárního nebo renálního úmrtí u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, s diabetem typu 2 nebo bez něj.6 Přípravek Forxiga je tak první inhibitor SGLT2, u kterého bylo prokázáno, že významně zlepšuje celkové přežití v takovéto populaci pacientů a poskytuje ochranu orgánům. Přípravek Forxiga zatím není schválen pro léčbu chronického onemocnění ledvin.

DapaCare je rozsáhlý program klinických studií, které se zaměřují na hodnocení potenciálních přínosů přípravku Forxiga v oblasti kardiovaskulárních a renálních onemocnění a orgánové ochraně. Zahrnuje více než 35 dokončených a probíhajících studií fáze IIb/III u více než 35 000 pacientů a zkušenosti z expozice více než 2,5 milionu paciento-roků. V současné době se přípravek Forxiga ověřuje ve studii fáze III DELIVER u pacientů s HFrEF. Dále se ověřuje ve studii fáze III DAPA-MI u pacientů bez diabetu typu 2, kteří jsou o randomizovanou kontrolovanou studii opírající se o klinický registr pacientů, která je první svého druhu a ověřuje účinnost a bezpečnost již registrovaného přípravku v nové indikaci.

AstraZeneca a CVRM

Kardiovaskulární, renální a metabolická onemocnění (CVRM) společně tvoří jednu ze tří terapeutických oblastí společnosti AstraZeneca, která je klíčovým hnacím motorem růstu společnosti.

Společnost AstraZeneca, ve snaze lépe porozumět základním vztahům mezi srdcem, ledvinami a slinivkou břišní, sleduje vývoj nových vědeckých poznatků a investuje do portfolia léčiv, která chrání orgány, snižují riziko vzniku komorbidit a/nebo zpomalují progresi onemocnění.

Ambicí společnosti je změnit nebo zastavit přirozený průběh onemocnění CVRM a případně regenerovat orgány a obnovit jejich funkci tím, že bude pokračovat ve výzkumu a vývoji směřujícímu ke zlepšení léčebných postupů a kardiovaskulárního zdraví milionů pacientů po celém světě.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdq: AZN) je globální, vědecky a výzkumně zaměřená biofarmaceutická společnost, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a komerční využití léků na předpis, určených pro léčbu onemocnění ve třech terapeutických oblastech: onkologická onemocnění; kardiovaskulární, renální a metabolická onemocnění a respirační onemocnění & imunologie. Společnost AstraZeneca se sídlem v Cambridge ve Velké Británii působí ve více než 100 zemích a její inovativní léky užívají miliony pacientů po celém světě. Pro více informací navštivte prosím astrazeneca.com nebo Twitter @AstraZeneca.

 

Reference

1. Saint Luke’s Health System. Dapagliflozin in Respiratory Failure in Patients with COVID-19 (DARE-19). ClinicalTrials.gov website. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04350593.

2. Kosiborod M et al. Effects of dapagliflozin on prevention of major clinical events and recovery in patients with respiratory failure because of COVID-19: Design and rationale for the DARE-19 study. Diabetes Obes Metab. 2021; 23(4):886-896.

3. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323:1239-1242. 

4. Madjid M, Safavi-Naeini P, Solomon SD, et al.  Potential effects of coronaviruses on the cardiovascular system: a review. JAMA Cardiol. 2020;5:831-840.

5. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al, for the DECLARE-TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes [article and supplementary appendix]. N Engl J Med. 2019:380:347-357. 

6. Kumbhani DJ. Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Chronic Kidney Disease-DAPA-CKD. Abstract presented at: Annual Meeting of the American College of Cardiology; 13 November 2020.

 

CZ-2232