Primární analýza klinické studie fáze III v USA potvrzuje bezpečnost a účinnost vakcíny AZD1222

76% účinnost vakcíny v prevenci symptomatického COVID-19

100% účinnost v prevenci závažného nebo kritického onemocnění a hospitalizace

85% účinnost vakcíny v prevenci symptomatického COVID-19 u jedinců ve věku 65 let a starších

Pozitivní výsledky z primární analýzy studie fáze III s AZD1222 v USA potvrdily účinnost vakcíny v souladu s předem specifikovanou předběžnou analýzou oznámenou v pondělí 22. března 2021.

Tyto výsledky byly předloženy nezávislé Radě pro bezpečnost údajů. Primární analýza je předem specifikována v protokolu a v nadcházejících týdnech bude základem pro podání žádosti pro podmínečné schválení používání vakcíny u regulačního úřadu v USA (FDA -Americkému úřadu pro kontrolu potravin a léčiv).

Tato primární analýza účinnosti zahrnovala 32 499 účastníků, z nichž 190 byly případy symptomatického onemocnění COVID-19. Účastníci byli v poměru 2 : 1 náhodně zařazeni do skupiny s vakcínou nebo do placebové skupiny.

Primárním cílem byla účinnost vakcíny v prevenci symptomatického onemocnění COVID-19, která byla 76% (interval spolehlivosti (CI): 68 % až 82 %), vyskytující se 15 nebo více dní po podání dvou dávek podaných s odstupem do čtyř týdnů. Výsledky byly navíc srovnatelné napříč věkovými skupinami s účinností vakcíny 85 % (CI: 58 % až 95 %) u dospělých ve věku 65 let a starších. Klíčovým sekundárním cílem byla prevence závažných nebo kritických onemocnění a hospitalizace. V tomto parametru byla prokázána 100% účinnost. V primární analýze bylo pozorováno osm případů závažného COVID-19, přičemž všechny tyto případy byly ve skupině s placebem.

Vakcína byla dobře snášena a nebyla zjištěna žádná bezpečnostní rizika týkající se aplikace vakcíny.

Mene Pangalos, výkonný viceprezident pro biofarmaceutický výzkum a vývoj, uvedl: „Primární analýza je v souladu s naší dříve vydanou prozatímní analýzou a potvrzuje, že naše vakcína COVID-19 je vysoce účinná u dospělých, včetně těch ve věku nad 65 let. Chystáme se předložit tato zjištění Americkému úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jakmile vakcína obdrží schválení pro podmínečné použití (US Emergency Use Authorization), jsme připraveni expedovat miliony dávek do celých Spojených států.“

V primární analýze bylo 190 případů. Existuje 14 dalších možných nebo pravděpodobných případů, které mají být posouzeny, takže celkový počet případů a bodový odhad mohou mírně kolísat.

Paralelně s tím budou výsledky primární analýzy uvolněny ke zveřejnění v odborně recenzovaném tisku.

D8110C000011

D8110C00001 je studie fáze III organizovaná společností AstraZeneca v USA. Studie byla financována prostřednictvím BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), který je součástí úřadu ASPR (Assistant Secretary for Preparedness and Response ) při US HHS (Department of Health and Human Services). Studie byla provedena ve spolupráci s JPEO-CBRND (Department of Defense Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense ) a NIAID (Army Contracting Command, and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), jako součásti NIH (US National Institutes of Health). Na studii se rovněž podílela CoVPN (NIAID-supported COVID-19 Prevention Network).

D8110C00001 je randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, která hodnotí bezpečnost, účinnost a imunogenicitu vakcíny AZD1222 ve srovnání proti placebu, v prevenci COVID-19. Do studie bylo v 88 centrech v USA, Peru a Chile zařazeno celkem 32 449 účastníků, ve věku 18 a více let, kteří byli zdraví nebo měli klinicky stabilizovaná chronická onemocnění a byli ve zvýšeném riziku nákazy virem SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19. Účastnici byli randomizováni v poměru 2:1 na dvě dávky intramuskulárně aplikované vakcíny nebo fyziologického roztoku v intervalu 4 týdnů. Každá z dávek vakcíny obsahovala 5× 1010 virových částic.

Předem stanovený plán statistické analýzy vyžadoval při předběžné analýze nejméně 75 posuzovaných případů a při primární analýze nejméně 150 posuzovaných případů.

AZD1222

Vakcína AZD1222 byla vyvinuta ve spolupráci Oxfordské univerzity a s ní spojené, komerčně orientované společnosti Vaccitech. Vakcína využívá šimpanzí adenovirový vektor (adenovirus vyvolávající u šimpanzů běžné respirační onemocnění / nachlazení). Virus vektoru byl modifikován tak, že není schopen vlastní replikace. Vektor obsahuje genetický materiál, kódující hrotový S protein viru SARS-CoV-2. Po aplikaci vakcíny je v těle příjemce vytvářen povrchový S protein, který podněcuje imunitní systém příjemce k napadení viru SARS-CoV-2, pokud u očkovaného dojde později k infekci.

V květnu 2020 AstraZeneca na základě dohody s JPEO-CBRND obdržela od BARDA finanční podporu ve výši více než 1 miliardy US$ na vývoj, výrobu a distribuci vakcíny. Studie fáze III D8110C00001 je součástí uvedené dohody.

Vakcína byla podmínečně schválena ke komerčnímu použití nebo použití ve stavu nouze ve více než 70 zemích všech kontinentů a byla nedávno zařazena na seznam pro nouzové použití Světové zdravotnické organizace (WHO), což zrychluje možnost dodávek vakcíny až do 142 zemí prostřednictvím systému COVAX.

BARDA, ASPR, HHS

Úkolem Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států (US DHHS) je posilovat a chránit fyzické i duševní zdraví všech Američanů, poskytovat efektivní zdravotní a sociální služby a podporovat pokroky v medicíně, veřejném zdraví a sociálních službách. Posláním Úřadu pro připravenost na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví (ASPR) je zachraňovat životy a chránit Američany před zdravotními hrozbami 21. století. V rámci ASPR působí Úřad pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA). Jeho úkolem je zajištění investic do inovací, pokročilého výzkumu a vývoje, akvizic a výroby prostředků pro ochranu zdraví, vakcín, léčiv, diagnostických prostředků a dalších nefarmakologických produktů, které jsou nezbytné pro boj proti všemu, co ohrožuje lidské zdraví. Ověřovaná vakcína společnosti AstraZeneca je jedním ze šesti prostředků, jejichž vývoj a výrobu BARDA podporuje, a je třetí SARS-COVD-2 vakcínou, u které BARDA podporoval úspěšné dokončení rozsáhlé studie fáze III. Další informace o podpoře ze strany BRADA v boji proti pandemii COVID-19 naleznete na: medicalcountermeasures.gov.

JPEO-CBRND

Jako součást Ministerstva obrany Spojených států amerických (USDoD) působí výkonný úřad spojených programů chemické, biologické, radiologické a jaderné obrany (JPEO-CBRND), který má za úkol chránit Společné obranné síly Spojených států poskytováním zdravotních protiopatření a pomůcek chránících před chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými hrozbami. Cílem JPEO-CBRND je umožnit spojeným silám bojovat a zvítězit, aniž by byly ohroženy

CBRN prostředím. JPEO-CBRND usnadňuje rychlou odpověď, pokročilý vývoj, výrobu a akvizice zdravotních řešení, jako jsou vakcíny, léčiva a diagnostika, která mají bojovat s CBRN a nově se objevujícími hrozbami, jako je COVID-19. Další informace o reakci JPEO-CBRND na COVID-19 naleznete na: https://www.jpeocbrnd.osd.mil/coronavirus.

NIAID a CoVPN

Národní ústav pro alergie a infekční choroby (NIAID) je součástí Národního ústavu zdraví (NIH), který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států (US DHHS). Síť pro prevenci COVID-19 (CoVPN) podporovaná Národním ústavem pro alergie a infekční choroby (NIAID) vznikla spojením čtyř existujících sítí klinických studií, které se dosud zabývaly vakcínami a prevencí HIV a dalších infekčních nemocí v USA. V rámci CoVPN jsou již existující struktury a procesy využívány i pro oblast boje s pandemií COVID-19. CoVPN pracuje na návrzích a provádění studií, které mají zajistit rychlé a důkladné hodnocení vakcín a protilátek pro prevenci COVID-19. Prostřednictvím CoVPN NIAID využívá odborné znalosti z oblasti infekčních onemocnění již existující výzkumné sítě, spolu s globálními partnery, k vyřešení urgentní potřeby vakcín a protilátek proti viru SARS-CoV-2.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) je globální, vědecky a výzkumně zaměřená biofarmaceutická společnost, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a komerční využití léků na předpis, určených pro léčbu onemocnění ve třech terapeutických oblastech – onkologická onemocnění, kardiovaskulární, renální a metabolická onemocnění, respirační onemocnění & imunologie. Společnost AstraZeneca se sídlem v Cambridge ve Velké Británii působí ve více než 100 zemích a její inovativní léky užívají miliony pacientů po celém světě.

 

Reference

1. Clinicaltrials.gov. A Phase III Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Multicenter Study in Adults to Determine the Safety, Efficacy, and Immunogenicity of AZD1222, a Non-replicating ChAdOx1 Vector Vaccine, for the Prevention of COVID-19. [Online] Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?term=NCT04516746&draw=2&rank=1. Last accessed: February 2021

 

CZ-2164